Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu durumda kişisel veriyi, kişisel olmayan verilerden ayırabilmek için temelde iki ölçütten yararlanıldığı söylenebilir. Buna göre, kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kanunda kişisel veri; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu bilgiler, belli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri,sağlık, eğitim, istihdam durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri, alışveriş alışkanlıkları gibi hususları kapsamaktadır.

Kanunda yer alan kişisel veri tanımı doğrultusunda gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kanunda yapılan tanımlamada hangi bilgilerin kişisel veri olarak kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım esasının benimsenmediği görülmektedir. Kanunda, gelişen teknolojilerle türetilebilecek veri kategorilerini de düzenleyecek şekilde geniş bir kişisel veri tanımı sunulmaktadır.

Kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri tanımına uygun bilgilerinizi Yasa Hukuk Bürosu (Veri Sorumlusu) olarak bizimle paylaşmanız durumunda, onay kutucuğunu işaretleyerek bu verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Sizden hizmetlerimizi sunabilmek adına bazı kişisel verilerinizi elde etmekte, saklamakta ,aktarmakta  ,KVKK kapsamına dahil başkaca işlemlerin detayı ve amacı hakkında, veri sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-Sizin tarafınızdan sağlanmış olan bilgiler:

Ad-Soyad, iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız), hangi online danışmanlık paketinden yararlanacağınıza göre kendiniz tarafından sağladığınız ödeme yönteminiz/yöntemleriniz.

2-Otomatik olarak topladığımız bilgiler:

Hizmetimize erişmek için kullandığınız bilgisayar, ağ, ağ cihazları ya da kullanabileceğiniz Yasa Hukuk Bürosu’na uyumlu diğer mobil veya cihazlara dair bilgi toplamaktayız.

 

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Yasa Hukuk Bürosu adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üyelik, iletişim, şikayet, çekilişe katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, Şirketimizin veya veya Şirketimizin hizmet aldığı bir firmanın çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla, veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Yasa Hukuk Büromuzla ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar Yasa Hukuk Bürosu ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla, ifa ettiğimiz iş ve hizmetin bir gereği olarak destek aldığımız ulusal/uluslararası kişi ve kuruluşlar ile diğer 3.kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, blog mesajları, iletişim formları, iş/staj ve sair başvuru formları, bilgi formları, video konferans ve/veya online hukuki danışmanlık hizmeti esnasında kaydedilebilen ses ve/veya video kayıtları, telefon görüşmesi ve/veya telekonferans esnasında kaydedilebilen ses kayıtları, kısa mesajlar, WhatsApp, sosyal medya vs kanallarıyla gerçekleştirilenler başta olmak üzere her türlü iletişim kanalları aracılığı ile toplanabilmektedir. Bu verileriniz elektronik ya da internet tabanlı araçlar ve sair vasıtalar kullanılarak otomatik yöntemlerle elde edilebildiği gibi, tarafımıza sunduğunuz formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz;

i. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

ii. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii. Doğru ve güncel olarak,

iv. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

işlenecektir.

 

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yerine getirmekte olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile gerektiğinde işe/staja alım süreçleriyle bağlantılı ve ölçülü olarak söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması ve sair amaçlar ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlenebilecek, hizmetlerimiz kapsamında ve ilgili mevzuata uygun olarak UYAP sistemi başta olmak üzere, adli, idari vb. kurumlara ve/veya yetkili kıldıkları kişi ya da merciler ile somut olayın şartlarına göre yurtdışında olup olmamasından bağımsız olarak ilgili üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilecek ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir.

 

Ağ Sunucusu, Güvenlik Kapsamında Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

Yasa Hukuk Bürosu, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Yasa Hukuk Bürosu, kişisel verilere yetkisiz erişilmesini, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Yasa Hukuk Bürosu, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama, mobil web sitesi aracılığıyla Yasa Hukuk Bürosu’na kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Yasa Hukuk Bürosu, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi, mobil uygulama, mobil web sitesi ve tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesi, mobil uygulama, mobil web sitesi ve toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Fiziki ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar,

Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, Giriş tarihi/zamanı başvuru internet sitesinin URL’si, alınan dosyalar,iletilen veri miktarı, tarayıcı tipi ve versiyonu, işletim sistemi, IP adresi, internete erişim sağlayıcınızın alan adı veri günlüğü internet sitemizin sizin için daha kullanışlı hale getirilebilmesi amacıyla istatistiki bilgi sağlamak için kullanılmakta olup, takiben derhal silinir.

Yasa Hukuk Bürosu’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Yasa Hukuk Bürosu tarafından işletilen platformlara veya Yasa Hukuk Bürosu sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yasa Hukuk Bürosu bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

Veri Sahibinin Hakları

Yürürlükte olan ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz ayrıca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve talepleriniz,

Yasa Hukuk Bürosu tarafından “Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla gerçekleştirecektir.’’İletişim Formu’’ aracılığıyla veya ıslak imzalı olarak Merkez Mah.Seçkin Sokak No:13 Dap Vadisi S Ofis No:47 Kağıthane/İstanbul adresine yada info@yasaavukatlik.com e-mail adresine ‘’KVKK Bilgi Alınması’’ açıklaması altında talep edebilirsiniz.

 

YASA Hukuk Bürosu, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İşbu Gizlilik Politikası, gerekli görüldüğü hallerde Yasa Hukuk Bürosu tarafından revize edilebilir.

 

Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Gizlilik Politikası’nın en güncel haline mobil Uygulamamız ve web sitemiz linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Kayıt Sayfası Oluşturulurken Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

www.yasaavukatlik.com ve Yasa Avukatlık adlı mobil uygulama adresi üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak Veri Sorumlusu Ahmet Faruk Yaşar-Hüseyin Ali Şahintekin Adi Ortaklığı’dır.

 

www.yasaavukatlik.com adresi üzerinden randevu oluşturulabilmesi için öncelikle kişiye özel bir kayıt oluşturulması gerekmektedir. Bu esnada alınan GSM numarası bilgisine dair kişisel veriler,

 

1) Gönderilecek SMS doğrulama kodu ile giriş yapılacak şekilde yalnızca ilgilisinin erişebileceği ve satın alınan online danışmanlık hizmetine dair bilgilere ve randevu linkine ulaşabileceği şahsa özel kayıt sayfası oluşturulabilmesi,

2) Oluşturulan randevunun SMS doğrulama koduyla teyidi,

3) Yasa Hukuk Bürosunun online hukuki danışmanlık hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

4) Randevu öncesinde, esnasında veya sonrasındaki bir gereklilik halinde danışan veya avukat ile irtibat kurulabilmesi,

5) Veri Sorumlusunun meşru menfaati amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Kayıt oluşturma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt yapılan GSM numarasına bir doğrulama kodu gönderilmektedir. Ayrıca, randevu oluşturma işleminin başarıyla gerçekleştirilmesi halinde, hatırlatma ve doğrulama amacıyla randevu bilgileri ile randevu linki, kayıtlı olan GSM numarasına kısa mesaj olarak gönderilmektedir.

 

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda web sitesi aracılığıyla işlenmektedir.

 

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için kayıtlı GSM numarasına dair kişisel veriler, VATAN SMS ile ve yukarıda bahsedilen amaçla sınırlı olmak üzere otomatik olarak paylaşılmaktadır. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli ve/veya idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

www.yasaavukatlik.com ve Yasa Avukatlık adlı mobil uygulama adresinden sunmakta olduğumuz hizmetlerimizin ifası sebebiyle, gönderdiğiniz verileri, Veri İşleyen sıfatını haiz PayTR ile paylaşmaktayız.

 

Yasa Hukuk Bürosu tarafından “Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla gerçekleştirecektir.’’İletişim Formu’’ aracılığıyla veya ıslak imzalı olarak Merkez Mah.Seçkin Sokak No:13 Dap Vadisi S Ofis No:47 Kağıthane/İstanbul adresine yada info@yasaavukatlik.com e-mail adresine ‘’KVKK Bilgi Alınması’’ açıklaması altında talep edebilirsiniz.

 

Kredi Kartı Bilgileriniz Başlığı Altında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

www.yasaavukatlik.com ve Yasa Avukatlık adlı mobil uygulama adresi üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak Veri Sorumlusu Ahmet Faruk Yaşar-Hüseyin Ali Şahintekin Adi Ortaklığı’dır.

 

Hukuki danışmanlık hizmeti alan kişinin, danışmanlık hizmetini sunan avukata danışma ücreti ödemesi, Avukatlık Kanunu uyarınca zorunludur. “Kredi Kartı Bilgileriniz” başlığı altında belirtilmesi istenen kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve CVC(-1-2) kodu bilgileri ile E-mail, Ad-Soyad, İletişim Bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No bilgileri, hukuki danışmanlık hizmet bedelinin tahsil edilebilmesi için sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda form doldurulması suretiyle işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, sanal POS hizmeti sağlayıcısı PAYTR ile ve yukarıda bahsedilen amaçla sınırlı olmak üzere otomatik olarak paylaşılmaktadır. kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve CVC(-1-2) kodu bilgileri gerek tarafımızca gerekse hizmet sağlayıcılarımız tarafından hiçbir şekilde saklanmamaktadır. E-mail, Ad-Soyad,İletişim Bilgisi,Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No bilgileri PAYTR nezdinde yukarıdaki gerekçelerle belli süreyle saklanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli ve/veya idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

www.yasaavukatlik.com ve Yasa Avukatlık adlı mobil uygulama adresinden sunmakta olduğumuz hizmetlerimizin ifası sebebiyle, gönderdiğiniz verileri, Veri İşleyen sıfatını haiz PAYTR ile paylaşmaktayız.

Yasa Hukuk Bürosu tarafından “Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla gerçekleştirecektir.’’İletişim Formu’’ aracılığıyla veya ıslak imzalı olarak Merkez Mah.Seçkin Sokak No:13 Dap Vadisi S Ofis No:47 Kağıthane/İstanbul adresine yada info@yasaavukatlik.com e-mail adresine ‘’KVKK Bilgi Alınması’’ açıklaması altında talep edebilirsiniz.

 

E-Serbest Meslek Makbuzu Bilgileriniz Başlığı Altında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

www.yasaavukatlik.com ve mobil uygulama adresi üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak Veri Sorumlusu Ahmet Faruk Yaşar-Hüseyin Ali Şahintekin Adi Ortaklığı’dır.

 

Hukuki danışmanlık hizmeti alan kişinin, danışmanlık hizmetini sunan avukata danışma ücreti ödemesi, Avukatlık Kanunu uyarınca zorunludur. Bu bağlamda, www.yasaavukatlik.com ve mobil uygulama adresi üzerinden online hukuki danışmanlık hizmeti alacak kişilerin, “E-Serbest Meslek Makbuzu Bilgileriniz” başlığı altında belirtmeleri istenen;

 

1-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya Geçiçi Kimlik Numarası,

2-Ad-Soyad ve Adres bilgileri, 

3-Hukuki danışmanlık hizmet bedeli karşılığında düzenlenenin e-SMM ‘de kullanılması,

4-Mail Adresi veya cep telofonu iletişim bilgisi ise ilgili e-SMM makbuzunun ilgili kişiye ulaştırılabilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen

 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

Bu kişisel veriler, e-SMM makbuz hizmeti sağlayıcısı Yusuf Şahintekin ile ve yukarıda bahsedilen amaçla sınırlı olmak üzere dijital yollarla paylaşılmaktadır. Resmi belge niteliğindeki E-SMM meslek makbuzu, e-SMM hizmet sağlayıcısı Yusuf Şahintekin tarafından işlenip, saklanmakta, ilgil e-SMM satın alanın makbuz bilgilerini girerken belirtmiş olduğu GSM numarasına SMS yoluyla iletilmekte ve yasal zorunluluk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılmaktadır. Kesilen e-SMM’ler mühürlü olarak e-SMM hizmet sağlayıcısı Yusuf Şahintekin nezdinden saklanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli ve/veya idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

www.yasaavukatlik.com ve Yasa Avukatlık adlı mobil uygulama adresinden sunmakta olduğumuz hizmetlerimizin ifası sebebiyle, gönderdiğiniz verileri, Veri İşleyen sıfatını haiz VATAN SMS ile paylaşmaktayız.

 

Yasa Hukuk Bürosu tarafından “Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla gerçekleştirecektir.’’İletişim Formu’’ aracılığıyla veya ıslak imzalı olarak Merkez Mah.Seçkin Sokak No:13 Dap Vadisi S Ofis No:47 Kağıthane/İstanbul adresine yada info@yasaavukatlik.com e-mail adresine ‘’KVKK Bilgi Alınması’’ açıklaması altında talep edebilirsiniz.